Reklamační řád

Zodpovědnost prodávajícího:

Při prodeji zboží kupujícímu, prodávající zodpovídá za to, že zboží má požadovanou jakost a souhlasí objednané množství. Musí být bez závad. Prodávající zodpovídá za vady, které má prodávané zboží při převzetí zboží a za vady, které se vyskytnou o převzetí zboží v záruční lhůtě. Zodpovědná osoba v plné míře zodpovídá za sledování plynutí reklamační lhůty v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 367/2000 Sb.,  Zákon o ochraně spotřebitele, Občanského zákoníku, Obchodního zákoníku a bezodkladné kontaktování kupujícího o vyřízení reklamace v zákonné lhůtě formou e-mailu. Pokud se vyskytne na koupeném zboží závada, je kupující oprávněný uplatnit právo ze zodpovědnosti za chyby zboží (reklamovat ho).

Prodávající je povinen po přezkoumání rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba, potřebná na odborné  posouzení závady. Prodávající se zavazuje vyřešit reklamaci zboží do 30dní po uplatnění reklamace, pokud se nedohodne prodávající se spotřebitelem na delší době (při složitějších případech, a nebo když je zboží ze zahraničí apod.). Kupující nemá nárok na reklamaci vad, na které byla poskytnuta sleva a o kterých ho prodávající informoval.

Oznámení reklamace prodávajícímu

Reklamaci je kupující povinný uplatňovat výhradně písemnou formou a to e-mailem, resp. Vyplněním reklamačního formuláře na stránkách www.bizu-outlet.com.

V reklamaci kupující uvede číslo objednávky, číslo faktury, název výrobku, jeho katalogové číslo, popis závady a pokud možno fotodokumentaci.

Uplatnění reklamace v době záruční lhůty

Na zboží platí záruční doba 24 měsíců. Pokud jde o vady, které se vyskytnou po koupi, je třeba je označit bez zbytečného odkladu do 6 měsíců od zjistění vady, nejpozději však do uplynutí záruční doby. O uplynutí záruční doby právo na reklamaci zaniká. Vada, která se projeví do 6 měsíců ode dne převzetí, se považuje za vadu, která byla na zboží už v den převzetí, pokud to neodporuje povaze věci a nebo pokud se neprokáže opak.  Záruční doba začíná plynout převzetím věci kupujícím.

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé přirozeným a nebo nadměrným mechanickým opotřebením, znečištěním zboží anebo jeho částí v důsledku zanedbání údržby, používáním zboží v podmínkách, které nezodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, ve kterém se zboží běžně používá. Záruka se nevztahuje též na škody vzniklé v důsledku živelné události, násilného poškození, povětrnostních podmínek. Doporučujeme si prostudovat naše pokyny v záložce „aby bižuterie déle vydržela“ na úvodní stránce www.bizu-outlet.com.

Poškození zboží v době jeho přepravy

Zboží je při dopravě bezpečně zabaleno v uzavřeném obalu. Při přebírání zboží je kupující povinen vždy zkontrolovat stav obalu a v případě poškození obalu, je nutno zkontrolovat i zboží. Pokud kupující zjistí mechanické poškození zboží, zásilku nepřevezme, ale sepíše s poštovním operátorem protokol o škodě. Pokud kupující zjistí nekompletnost dodávky nebo mechanické poškození výrobku v neporušeném obalu, je nutné tuto skutečnost nahlásit okamžitě po převzetí zásilky. Pozdější reklamace tohoto charekteru nebudou akceptovatelné s ohledem na reklamační podmínky přepravce. V případě, že kupující zjistí při rozbalení výrobku zjevné vady a nebo chybějící části zboží, není oprávněný až do vyřešení reklamace
s vadným zbožím jakýmkoliv způsobem nakládat.

Bižu-outlet.com nenese zodpovědnost za důsledky způsobené zpožděním doručení a nebo za ztrátu zásilky zaviněnou přepravcem a nebo nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou, která spadá pod případ zásahu vyšší moci (vis major).

Řešení reklamace

A. Odstranitelné  závady

Za odstranitelné závady se považují závady zboží, při jejichž odstranění neutrpí vzhled, funkce a jakost zboží. Pokud se reklamace kupujícího vyřeší výměnou závadného zboží za nezávadné, platí na nový výrobek záruční lhůta od data převzetí nového zboží. To samé platí, pokud dojde k výměně součástky nebo dílu, na který byla poskytnuta záruka. Pokud jde o odstranitelné závady, může kupující požadovat:

• výměnu závadné součástky  nebo dílu, pokud se závada týká součástky  nebo dílu

• výměnu zboží, pokud toto ještě nebylo použito.

B. Neodstranitelné závady

Pokud jde o neodstranitelné závady, které brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat, může kupující požadovat výměnu chybného zboží za bezchybné. Pokud výměna závadného zboží za nezávadné ze strany prodávajícího není možná, může kupující požadovat zrušení smlouvy a vrácení zaplacené částky.

C. Vyřízení reklamace poskytnutím slevy

Pokud kupující požádá o slevu, může být reklamace vyřízená jejím poskytnutím. Sleva na zboží je poskytovaná tehdy, pokud se jedná o neodstranitelné vady, které nebrání řádnému užívání zboží podle jeho určení. Při určování výšky slevy se přihlíží na rozsah závad reklamovaného zboží.

Pokud se prokáže, že reklamace byla neodůvodněná, prodávající je oprávněný si účtovat manipulační poplatek ve výši 100Kč / 100 Sk.

Reklamační formulář:


Jméno a příjmění:*

Telefon/Fax:

E-Mail:*

Číslo objednávky:*

Název šperku:*

Katalogové číslo šperku:*

Popis reklamace:*
optimalizace PageRank.cz